Deprecated: Funcția wp_get_loading_attr_default este considerată învechită începând cu versiunea 6.3.0. Folosește în locul ei wp_get_loading_optimization_attributes(). in /home/cpresa/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

RAPORT PRIVIND INFORMAREA, SELECȚIA ȘI RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ a Camerei de Comerț și Industrie Alba, în cadrul proiectului „ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE”. POCU/860/3/12/142832

1. Cadrul general

Campaniilor de informare și conștientizare precum și activitățile de identificare, selectare și recrutare a grupului țintă în cadrul proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”, Contract POCU/860/3/12/142832, în acord cu obiectivele promovate de Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific: 3.12. „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” s-au desfășurat conform Metodologiei de Informare, selecție și recrutare in Grupul Țintă. 

Informarea și selectarea grupului țintă au fost aferente subactivităților: A2.1 – „Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă”; A3.1. – „Organizarea și derularea programelor de formare profesională în domeniul competențelor digitale”.

Grupul țintă a fost selectat, respectând-se principiile egalității de șanse, nediscriminării pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă și nediscriminării persoanelor cu dizabilități, asigurându-se transparența, echidistanța și obiectivitatea procesului. 

2. Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive” a constat în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 angajați beneficiază de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

În cadrul proiectului, 32 de întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă beneficiază de sprijin în identificarea posibilităților și a potențialului de digitalizare în scopul elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în cel puțin 3 dintre ele.

2.2. Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. 

OS2. Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale în plan profesional, pentru un număr de 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesională, în urma cărora un număr de minim 295 vor absolvi cursurile desfășurate.

OS3. Sprijin acordat unui număr de 32 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

3. . DESFĂȘURAREA CAMPANIILOR DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE

Măsurile de informare și publicitate prevăzute în „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală, au fost asigurate pe toată durata proiectului, cu atât mai mult în cadrul campaniilor de informare, atât în mediul offline, cât și în mediul online, prin intermediul canalelor de social media și a site-urilor proiectului/partenerilor.  (pagină de Facebook, Site)

În acest sens, s-a acordat o atenție sporită următoarelor aspecte:

  • Informarea beneficiarilor care au participat la activitățile desfășurate în cadrul proiectului în mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE; 
  • Includerea mențiunilor cu privire la faptul că operațiunea a fost sprijinită în cadrul FSE pentru orice fel de documente referitoare la implementarea proiectelor și publicate pentru public sau participanți. Au fost amplasate etichete/plăcuțe informative cu mențiunea sprijinului FSE pe toate bunurile achiziționate în proiect (laptopuri, multifuncțională, pachete promoționale)

Subactivitatea A2.1 Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă a fost realizată în cadrul proiectului de către cei 2 Responsabili activități campanii și relație cu GT – ai beneficiarului CCI Alba, pe toată perioada de implementare a proiectului – 18 luni.

În cadrul campaniilor de informare și conștientizare au fost prezentate angajatorilor elementele specifice ale proiectului și activitățile ce s-au desfășurat, cu accent pe oportunitățile oferite prin participarea angajaților la cursuri de formare a competențelor digitale cât și principalele condiții care s-au impus pentru a beneficia de acestea.

Informarea și conștientizarea angajatorilor a fost realizată la nivelul de implementare a proiectului, în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea a 13 evenimente de conștientizare și a unor campanii de informare și conștientizare. Solicitantul CCI Alba a organizat 8 evenimente de conștientizare.

Evenimentele de conștientizare s-au adresat în primul rând angajatorilor în scopul realizării de către aceștia a importanței și necesității participării angajaților la programe de formare de competențe digitale utile în creșterea și asigurarea competitivității întreprinderilor.

Au fost împărțite materiale promoționale  (agendă datată personalizată, usb stick, mapă textilă, cană personalizată) și de informare (pliante, fly-ere, broșuri).

S-au transmis la nivelul angajatorilor interesați condițiile necesare participării angajaților la cursurile de formare de competențe digitale,  beneficiile acestora pentru întreprinderile participante etc., au avut loc  întâlniri la sediile companiilor identificate ca fiind eligibile, s-au transmis emailuri angajatorilor, etc.

Materialele de informare (flyere, brosuri, pliante si afișe) au fost distribuite în împrejurimea unor instituții precum AJOFM-urile, Camerele de Comerț și Industrie, zonele dezvoltate din punct de vedere al densității întreprinderilor (clădiri birouri, zone industriale) etc. De asemenea, promovarea s-a realizat preponderent în mediul online prin intermediul website-ului, a canalelor de social media și a site-urilor dedicate promovării. (pagina de FB, site www.ccialba-digitalizare.ro). Prin intermediul materialelor de promovare și informare distribuite, persoanele interesate au primit informații detaliate privind locațiile unde se pot depune dosarele, perioada de înscriere precum și un număr de telefon pentru obținerea de informații suplimentare.

După informarea și conștientizarea angajatorilor privind importanța participării angajaților la programele de formare profesională în domeniul competențelor digitale, au fost încheiate Acorduri cu angajatorii privind participarea angajaților la activitățile proiectului, urmând apoi sesiuni de informare pentru angajați. 

Beneficiarii care au participat la activități în cadrul proiectului au fost informați în mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE, aceste informații fiind menționate în cadrul materialului de informare care a constituit suport pentru implementarea activității specifice de informare și recrutare, ce a fost implementată de către expertul informare recrutare angajat al partenerului din cadrul proiectului. 

5. Grupul Țintă

Recrutarea Grupului tinta s-a realizat in urma evenimentelor desfasurate in cadrul campaniei de constientizare a angajatorilor,  a postarilor in mediul on-line, dar si prin vizite ale expertilor la sediile companiilor identificate ca fiind eligibile.

Grupul țintă a fost format din 118 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parțial, care au provenit din IMM-uri care- și–au desfășurat activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, și al căror cod CAEN al activității autorizate principale sau secundare s-au regăsit în anexa 5 – „Lista aferenta codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Grupul țintă a provenit din Județul Alba, Sibiu, Mureș, Covasna, Brașov, Vâlcea.

Cele 118 persoane au fost împărțite in 9 grupe de curs, participanții, urmând cursuri gratuite de formare – Competențe digitale de bază.

Toți cei 118 au primit materiale promoționale (agendă datată personalizată, pix personalizat, usb stick, rucsac laptop, mouse pad, mouse cu usb, hub usb).

Lasă un comentariu